A plébános év végi írása!

2020 (év végi hálaadás)

Ami a világegyházat illeti: A helyzet változatlan. Az általános támadást tapasztalunk Krisztus egyháza iránt. Ugyanúgy, amint Jézus elitélése idején!  Hamis tanúkat állítottak Jézus perében, manipulálták a tömeget, a nép vezetői hatalomféltésből együttműködtek az elnyomó rendszerrel, majd sok pénzt adtak a katonáknak, hogy hazudjanak, s ezekkel a sátáni hatásokkal együtt hozták meg a halálos ítéletet az Igaz fölött. Nem ez folyik ma is? De! Pontosan ez, szóról-szóra le lehet írni ezekkel a fogalmakkal azt, ami az Európai színtéren zajlik.

Parlamentek szavaznak, és többségi határozattal az Isten 10 parancsolatát sorra leszavazzák. Ismételjük csak át: 1. Minden vallási hovatartozásra utaló jeleket el kell tüntetni pl. iskolákból, kórházakból, karácsonyi és húsvéti üdvözlőlapokról. 2. A modern film és színház és irodalom és így a közélet közbeszéd jellemzője a gátlástalan káromkodás, istenkáromlás, ocsmány beszéd. 3. Az ünnep igazi tartalma kiveszőben van, a családok, egyházi közösségek egyre gyengülnek. Emlékezzünk csak, hogy a vasárnap munkaszünetté nyilvánítását az általános felháborodás miatt vissza kellett vonni. 4. A gyermekek jogainak túlhangsúlyozásával minden szülői tisztelet alapja meg van gyengítve. 5. Az abortusz törvényesítése, (l. lengyelországi tüntetések) az idősek kegyes halála gondolata, az emberi élet semmibevételét jelenti. 6.  A pornográfia, a nemek szabad választása, a homoszexualitás minden szörnyűsége rá van szabadítva a társadalom minden rétegére, mely minden helyes erkölcsi érzéket aláás. 7. A lopás törvényesítése zajlik, a gazdagok és szegények közötti szakadék minden képzeletet felülmúl. 8. A hazugságok gyártása, más becsületében való kártevés, a gyűlöletkeltés az újságok, az internetes kommentfelületek szabad terepe. 9. A család intézménye elleni támadások, a válások sokasága, ezzel összefüggésben a vállalt gyermekek kevés száma, nemzeti tragédiákhoz vezet Európa szerte. 10. A kevés gazdaghoz áramló pénzmennyiség erkölcstelenül nagy volta (pl. tőzsdei spekulációk során) robbanáshoz, háborúkhoz, embermilliók kizsákmányolásához és így újkori rabszolgasághoz vezetnek.

Ebben az általános istenellenes hangulatban, Krisztus egyháza számtalan és méltatlan támadásnak van kitéve. Krisztus személyével divat visszaélni, gúnyolni, nevetségessé tenni. Az egyházat ért erkölcsi vádak napról napra sorvasztják a hívek számát, bizalmát egyházuk iránt. Viszont azt is látnunk kell, hogy ezek ateista felvilágosodásból származó méltánytalanságokat csak a kereszténységgel lehet megtenni. De már itt vannak az új vallás képviselői, akikkel szemben ezek mindent kigúnyoló, az ember lelkét értintő támadások már büntetlenül nem tehetők meg. Mert azok társadalmi robbanáshoz vezetnek, amint ezt napról-napra tapasztaljuk is a nyugat európai országokban.

Ami a magyar egyházat illeti: Világjárvány fájdalmas hatása rányomta bélyegét a magyar egyház életére. A hőn áhított Kongresszus elmaradt, amelytől az egyházi élet fellendülését vártuk. Fogyatkozó reménnyel, de újból készülünk az Eucharisztikus Kongresszusra megtartására. Reméljük, hogy nyílik lehetőség a hitvallásra. Továbbra is igaz, hogy nem húzodhatok el a magam csendességébe, szobájába, hanem ki kell állnunk a világ elé és kiáltani: „Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amig el nem jössz!”

Ami a magyar politikai élet illeti: érzékeljük, hogy a hatalomért ádáz küzdelem zajlik. A képlet viszont igen leegyszerűsödött. Mert két csoport küzd egymással: egyik az Istent tűzi zászlajára, a másik csoport pedig az istentelenséget. Nem kétséges, hogy melyik oldal a választható – félretéve az evilági sérelmeket - a hívő emberek számára.

Ami egyházközségünket illeti: Minden a 250 évforduló jegyében zajlott. Egyházközségünk nagy ünnepre készült. Történelmi, művészeti, zenekari nagy eseményeket meg tudtuk tartani. A járvány szünetében a búcsúnk napja fényesen sikerült. Itt volt az érsek atya, megtartottuk a körmenetet, elkészültek a szentély tárgyai, oltárterítők, gyönyörű miseruha. Ha a húsvétunkat el is vették, de a karácsonyunk megmaradt, amit illő módon tudtunk megülni a 250. jubileumát ünneplő szép templomunkban. Az ünnepi eseményekről bőséges beszámolót találhatunk a Sziklaforrás egyházközségi újságunkban, melyért lelkiismeretes szerkesztőnknek Gánóczy Zoltánnénak jár nagy köszönet.

A Krisztus Urunktól ránk bízott feladatot, hogy ti. „menjetek el a föld végső határáig és tanítsatok mindenkit arra, amit mondtam nektek, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”. Ezt itt, a mezőkövesdi Szent László Egyházközségben két hivatalban lévő lelkipásztorral, egy nyugdíjas lelkipásztorral, egy állandó diakónussal, egy karnaggyal, két kisegítő kántorral, öt hitoktatóval, három sekrestyéssel, két irodai munkatárssal, egy házvezetővel látjuk el. Ami folytonos szolgálatot jelent. Ezért az egyházközség nevében köszönetet mondok az említett munkatársi közösségnek. A hozzánk csatolt egyházközségekben, a hívek közül választott képviselőtestület segíti a lelkipásztori munkát.

Nagy öröm tölt el, hogy lelkiségi közösségek működnek egyházközségünkben, melyek sokaknak adnak lehetőséget a konkrét egyházszolgálatra, ezekbe való bekapcsolódásra. Név szerint is említve az Egyházközségi Képviselőtestületet, a Karitász Csoportot, a Szent Anna Imacsoportot, az Effata Imaközösséget, Házas Hétvége Csoportot, a Szent László Énekkart, a Minisztránsok Csapatát, a házaknál összegyűlő imacsoportokat. Itt említem még azt, hogy a plébánia lelki gondozására van bízva egy Katolikus Középiskola, annak tanári kara és diáksága. Ezek a közösségek mindenki számára nyitottak, az egyházközség belső erejét és fennálló szeretetét tanúsítják.

Meg kell köszönnöm a kedves hívek ragaszkodását az egyházközséghez. Megköszönöm nagylelkű adományaikat, perselyadományaikat (pl. 7 millió forint gyűlt a szentély tárgyaira!!!). Külön köszönöm az egyházi hozzájárulásukat lelkiismeretesen befizető híveinknek önzetlenségét, amelyekkel biztosítják az egyházközség működését. A kedves hívek biztosak lehetnek abban, hogy egyetlen forint sem tűnik el a nagylelkű adományokból, hanem az egyházközség javait gyarapítják. (Tessenek csak szemlélni csak a templom szentélyrészét, 10 év alatt micsoda változás történt!). Aki kilátogat a temetőbe, láthatja, hogy minden főbb út elkészült, és a fejlesztések folyamatosak a Város Önkormányzatával együttműködve. Itt jegyzem meg, hogy az egyházi szolgáltatások terén nincs változás. Az egyházi hozzájárulás mértéke sem változik, személyenként egy évre 4.000.-Ft. Általános elvként, az igazságosság kívánalma szerint, az egyházi szolgáltatások kérésénél, legyen az keresztelés, keresztszülői tisztség betöltése, elsőáldozás, bérmálkozás, bérmaszülői tisztség betöltése, temetés, házasság eseteiben, akik elmaradtak a mindenkire lelkiismertben kötelező hozzájárulásukkal, azoktól utólagosan kérjük (a körülményektől függően) öt évre visszamenőleg.

Kedves Testvérek! A világ most nem tud a pogányságra utaló mulatozásba kezdeni ezen az estén. Mi, akik itt vagyunk örömmel siettünk ide a templomba, hogy hálát adjunk, az egyszeri, meg nem ismételhető életünkért, éveinkért, hogy Isten teremtett szép világában élhetünk. Ma sem felejtjük el, hogy a keresztségben meghívást kaptunk arra, hogy hirdessük és aszerint is éljünk, hogy a mi igazi hazánk nem itt a földön, hanem a mennyben van. De csak a földi feladataink teljesítésével érdemelhetjük ki az örök hazát. Így buzdítok minden kedves testvéremet a tisztes helytállásra, vállalt feladatainak teljesítésére, a 2021-es esztendőben.