A plébános heti üzenete

Kedves Testvérek! 

Ami a világegyházat illeti: A helyzet változatlan. Az elmúlt év során is az általános támadást tapasztaljuk Krisztus egyháza ellen. Ugyanúgy, amint ahogy Jézus születése körül történt. A pogány származású Heródes a hatalomféltés őrületében mindenkit kivégeztetett maga körül, akiben veszélyt látott. De ugyanilyen ideológiai támadás történt Jézus kivégzésekor is. Nem ez folyik ma is? De! Igen! Az európai parlamentek, többségi határozattal az Isten 10 parancsolatát sorra leszavazzák. 

Ismételjük csak át: 1. Minden vallási hovatartozásra utaló jeleket el kell tüntetni pl. iskolákból, kórházakból, karácsonyi és húsvéti üdvözlőlapokról. 2. A modern film és színház és irodalom és így a közélet közbeszéd jellemzője a gátlástalan káromkodás, istenkáromlás, ocsmány beszéd. 3. Az ünnep igazi tartalma kiveszőben van, a családok, egyházi közösségek egyre gyengülnek. 4. A gyermekek jogainak túlhangsúlyozásával a szülői tisztelet alapja meg van gyengítve. 5. Az abortusz törvényesítése, az idősek kegyes halála, az emberi élet semmibevételét jelenti. 6.  A pornográfia, a nemek szabad választása, a homoszexualitás minden szörnyűsége rá van szabadítva a társadalom minden rétegére, mely minden helyes erkölcsi érzéket aláás. 7. A lopás törvényesítése zajlik, a gazdagok és szegények közötti szakadék minden képzeletet felülmúl. 8. A hazugságok gyártása, más becsületében való kártevés, a gyűlöletkeltés az újságok, az internetes kommentfelületek szabad terepe. 9. A család intézménye elleni támadások, a válások sokasága, ezzel összefüggésben a vállalt gyermekek kevés száma, nemzeti tragédiákhoz vezet Európa szerte. 10. A kevés gazdaghoz áramló pénzmennyiség erkölcstelenül nagy volta (pl. tőzsdei spekulációk során) robbanáshoz, háborúkhoz, embermilliók kizsákmányolásához és így újkori rabszolgasághoz vezetnek.

Csak egy példa: Gyerekkoromban buzgón gyakoroltam az énekórára készülve ezt a sort: Lenin, a hős, ki csak népének élt. Ma már tudom, hogy egy aljas tömeggyilkos volt. Aki népét szörnyűséges éhínségbe taszította és milliók értelmetlen haláláért felelős. De ma ugyanezek a gyilkos ideológiák kavarognak körülöttünk. S mi hívek, nem dughatjuk fejünket a homokba. Krisztus ügye mellett döntenünk kell. Egyre inkább rendelkeznünk kell a szellemek, ideológiák megkülönböztetésének ajándékával.

Ami a magyar egyházat illeti: 83 év eltelte után, ismét magasra emeltük az Oltáriszentséget, a hazánkban rendezett Eucharisztikus Kongresszus során. Fényes külsőségek sorozata következett. De vegyük hozzá a világjárvány miatti halasztást, és bizonyos emberi félelmek közepette történt a megrendezése. De a lényeg, hogy Krisztus fennen ragyog. A világ történelme olyan, amilyenné az emberek teszik. Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Nagytemplomunk szentélyében Takács István freskóján olvasható mondat is ezt tükrözi: Bízzatok én legyőztem a világot! A szentírás másik helyén pedig: Veletek vagyok mindennap a világ végéig. S ennek garanciája nem más, mint az Eucharisztia, azaz Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt – ahogy tanultuk a katekizmusban.

A ragyogó idő, a papok, szerzetesek, a hívek nagy száma jó kedvre derítette a pápát, aki számunkra megtisztelő módon emlékezett meg a magyarokról, a világeseményről.

Nagyon nagy szervezés volt. Nem volt olcsó mulatság. De a keresztény kormány becsületére legyen mondva, hogy bőkezűen támogatta ezt a rendezvényt. Boldogok azok, akik egy ilyen világméretű eseményen részt vehettek, hisz ilyen nagyszabású esemény csak egyszer adódik a mi röpke földi életünk során. Az már a 21. század sajátossága, hogy minden történés gyorsan feledésre jut. A ránk zúduló hírdömping ki akarja söpörni az emlékeket. De töretlenül remélnünk kell abban, hogy jön egy olyan korszak, amikor a hit igazságai ismét fennen ragyognak. Nem csak egy világesemény lesz az eucharisztia, hanem valóban a keresztény élet forrása.

Ami egyházközségeinket illeti: A Krisztus Urunktól ránk bízott feladatot, hogy ti. „menjetek el a föld végső határáig és tanítsatok mindenkit arra, amit mondtam nektek, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” erönkhöz mérten teljesítjük. Ezt itt, a mezőkövesdi Szent László Egyházközségben két hivatalban lévő lelkipásztorral, egy nyugdíjas lelkipásztorral, egy állandó diakónussal, egy karnaggyal, két kisegítő kántorral, öt hitoktatóval, három sekrestyéssel, két irodai munkatárssal, egy házvezetővel látjuk el. Ami folytonos szolgálatot jelent. A hozzánk csatolt egyházközségekben Szihalmon, Mezőszemerén, Csincsén, a hívek közül választott képviselőtestület és egy-egy sekrestyés/gondnok segíti a lelkipásztori munkát. Ezért az egyházközségek nevében köszönetet mondok az említett munkatársi közösségnek. (Statisztika felolvasása!)

Nagy öröm tölt el, hogy különböző közösségek működnek egyházközségünkben, melyek sokaknak adnak lehetőséget a konkrét egyházszolgálatra, ezekbe való bekapcsolódásra. Név szerint is említve az Egyházközségi Képviselőtestületet, a Karitász Csoportot, a Szent László Énekkart a Szent Anna Imacsoportot, Bibliakör, az Effata Imaközösséget, Házas Hétvége Csoportot, a Minisztránsok Csapatát, Templomdíszítőket, a házaknál összegyűlő imacsoportokat. Amint tudják a kedves hívek, hogy a plébánia lelki gondozására van bízva egy Katolikus Középiskola, annak tanári kara és diáksága. 

Meg kell köszönnöm a kedves hívek ragaszkodását az egyházközségükhöz. Megköszönöm nagylelkű adományaikat, perselyadományaikat. Külön köszönöm az egyházi hozzájárulásukat lelkiismeretesen befizető híveinknek önzetlenségét, amelyekkel biztosítják az egyházközség működését. A kedves hívek biztosak lehetnek abban, hogy egyetlen forint sem tűnik el a nagylelkű adományaikból, hanem az egyházközség javait gyarapítják. (Tessenek csak szemlélni csak a templom szentélyrészét, 10 év alatt micsoda változás történt! Aki kilátogat a temetőbe, láthatja, hogy minden főbb út elkészült, és a fejlesztések folyamatosak a Város Önkormányzatával együttműködve.) 

Itt jegyzem meg, hogy az egyházi szolgáltatások terén nincs változás. Az egyházi hozzájárulás mértéke sem változik, személyenként egy évre 4.000.-Ft. Általános elvként, az igazságosság kívánalma szerint, az egyházi szolgáltatások kérésénél, legyen az keresztelés, keresztszülői tisztség betöltése, elsőáldozás, bérmálkozás, bérmaszülői tisztség betöltése, temetés, házasság eseteiben, akik elmaradtak a mindenkire lelkiismertben kötelező hozzájárulásukkal, azoktól utólagosan kérjük (a körülményektől függően!) öt évre visszamenőleg.

Kedves Testvérek! Mi, akik itt vagyunk örömmel siettünk ide a templomba, hogy hálát adjunk, az egyszeri, meg nem ismételhető életünkért, éveinkért, hogy az Isten teremtett szép világában élhetünk. Ma sem felejtjük el, hogy a keresztségben meghívást kaptunk arra, hogy hirdessük és aszerint is éljünk, hogy a mi igazi hazánk nem itt a földön, hanem a mennyben van. De csak a földi feladataink teljesítésével érdemelhetjük ki az örök hazát. Így buzdítok minden kedves testvéremet a hit őrzésére, a tisztes helytállásra, vállalt feladatainak teljesítésére a 2022-es esztendőben.

2021.12.31.                                

Dr. Medvegy János plébános