Bemutatkozás

Kedves jó mezőkövesdi hívek!

Gondoljuk most végig közösen jelen helyzetünket. A római katolikus egyház hogyan szerveződik: Krisztus a központ, köré szerveződünk. Pápa a világ bíborosainak egyetértése alapján választódik, ő püspököket nevez ki. A püspök papokat küld, a krisztushívők fogadják a felszentelt papot. Feladata hármas: 1. a tanítás: a hitletétemény hűséges őrzése és továbbadása. 2. a krisztushívők közösségének vezetés 3. s végül a szentségek kiszolgáltatása, vagyis a közösség megszentelése, a szentség lelkének ébren tartása.

 

 Sokfajta és sokirányú kezdeményezések lehetnek, ezekkel majd megismerkedem. Viszont ahol közösség, ott törvény adása szükséges, hogy a közösségi élet Krisztust tükrözze, ne zűrzavar uralkodjék. A közösség imacsoportokba, testületetekbe, karitatív csoportokba tömörülnek és élik sajátos életüket, végzik sajátos tevékenységüket. A központ tehát Krisztus, köré szerveződünk. E köré, a konszekrált jelenlét köré szerveződnek a kedves hívek, körükből választódnak a különböző testületek, területek gondnokai, vezetői. Két nagy irány van: 1. Anyagiakkal való törődés: ide tartozik a templom, mint épület, plébánia, mint épület, a temető, az egyes közösségek által működtetett házak. S vannak a lelkiek: a programok, a csoportokba tömörülés: az ima és a karitatív csoportok jelenléte. Mindnyájunk közös feladata pedig: a tanúságtevés arról, milyen színes a mi hitünk, azaz milyen sok területre kiterjed, milyen sok irányulása van.

 II. vatikáni zsinat.

Szentmise. A nagy változás megélői vagyunk. Krisztust már nem az oltár trónusára helyezzük, hanem az utolsó vacsora asztalára, szembefordulva a hívekkel. A felhívás pedig így szól, jöjjetek az oltárhoz, hisz lakomára vagytok híva. A krisztusi lelkület legbiztosabb megnyilvánulása a szentáldozás. Úgy alakítom életem, hogy ez ebből ki nem maradjon. Ez a Krisztusban hivő nép életereje. Ezért házasságomat rendezem, (tessenek bizalommal fordulni hozzám, mint az érseki bíróság tagja, szívesen megvizsgálom a problémás eseteket, de bármilyen más esetben is, ajtóm mindenki előtt nyitva áll), visszatérve tehát, szentgyónást végzek, lelkigyakorlaton veszek részt, melyre annyi lehetőség van.

 Szentségimádás. Már most hívok mindenkit. A megújulás forrása itt van, ahogy most csütörtökön megtapasztaltam ebben a közösségben. Így egyéni életünk és egyházközségünk megújulásának forrása is van. Titkos vonzódás alakuljon ki a lelkekben. A templom nyitva, ez adottság, ne kerüljük el, nagymama unokáját, szülő a gyermekét kézen fogva, jegyespárok egymást ide vezessék, a lelkiségi közösségek innen induljanak.

 

 Nem tömegmozgalom. Kisebbségben élünk. Személytől személyig megy az üzenet átadása. Ez mindnyájunk felelőssége, nemcsak a papságé, hisz az egyház mi vagyunk, így közösen, hívek és a lelkipásztor együtt. A különböző csoportok feladata, hogy kívülállókat megszólítsanak, és bevonjanak az egyházi munkába. Nyitottá kell válnunk. Minden lezárulás az élet megfojtása. Preevangélizáció!

 

 Hogy ki vagyok?

Gyökereim: a jászságba nyúlnak, anyai ágon Jászapáti a szülővárosom. Apai ágon Kondoros, a nevem is azt a vidéket tükrözi. Édesapám 4 hónapos koromban meghalt, édesanyám egyedül nevelt. Ő is bizony 7 éve halott már.

Bizalommal jöttem a kedves mezőkövesdi hívekhez. Noha váratlanul ért érsek atya felkérése, de megértve az egyház helyzetét, szívesen mondtam igent, hogy ott hagyom Jászberényt, amely a szülőföldem, ahol mondhatom szerettek, és eljövök hozzátok.

33 év papi tapasztalatával a van hátam mögött. Voltam 3 évig káplán Jászárokszálláson, 10 évig az egri Bazilikában (Csizmadia atya), 3 évig érseki titkár a rendszerváltás körül. Majd 10 hónapot Bécsben töltöttem továbbképzésen. Kazincbarcikán 8 évig egy fejlődő közösségről szerezhettem tapasztalatot. Majd Jászberény következett 10 évig, ahol egy erős hagyományaiban élő közösséggel találkozhattam. Most titeket szeretnélek megismerni. Gondolom, hogy itt Mezőkövesden a második eset áll fenn. Hisz sok jót hallottam a mezőkövesdiekről a nagyszámú paptestvértől, akik innen származnak. Szeretnék találkozni kedves mindnyájukkal. A közvetlen munkatársakkal személyesen. A közösségekkel, pedig a közösségekben.

Bizalommal tölt, hogy egy rendezett plébánia és közösség fogad, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy ne éljek vissza előlegzett bizalmukkal. Amióta megtudtam, hogy ide jövök, folyton azt súgta a Lélek, hogy még valami nagyon szépet tehetünk, közösen Istenért.

 Elődök

Lélekben tisztelettel adózom plébános elődeimnek, akiket ismerek, így Jéger Károly atyának, akinek az egyházközség sokat köszönhet, akinek szolgálatára továbbra is számítok, Csizmadia atyának, aki gazdag tapasztalatát, mint rektor és intézményvezető hozta, még ha csak rövid ideig is, de ezek a szellemi erőfeszítések itt élnek, gazdagították a közösséget. A káplán atyák hosszú soráról nem beszélve, akik ifjonti papi lelkületüket itt mutatták meg, itt szembesültek azzal, hogy mi vár rájuk. Itt, közöttetek tanultak meg papnak lenni.

 Jelen

Köszöntöm a jelenlegi káplán atyát, Lipcsák Jánost, remélem, hogy jó paptestvérként tudunk majd együttműködni. Közlöm a kedves hívekkel, hogy érsek atya rögtön megbízást is adott, hogy az egri szeminárium egyszem diakónusát, Tóth Attilát, akit jövőre fog felszentelni, fél évre, ide helyezi. Köszöntöm a képviselőtestületet, s máris köszönöm, hogy olyan gyorsan, katonásan elintézték a szobák berendezését, diakónus urat, karnagy urat, gondnok urat, irodavezetőket, házvezetőnket, hitoktatókat, egyszóval mindenkit, akikkel már az egy hét alatt megismerkedtem.

 Berkes atya.

A kedves hívek jól tudják, másik plébánián is változás van. Kedves barátom, és évfolyamtársam érkezik oda, Dr. Berkes László, aki talán ezekben a percekben ott köszönti a kedves híveket. Ez is bátorít és erősít, és az is, hogy érsek atya, akik ugyancsak évfolyamtársunk, akikkel együtt nevelkedtünk a papi életre, ebből az intézkedésből biztos, hogy nem kár, hanem áldás származik e nagymúltú egyházközségekre.

 Az evangélium.

Jézus vízen járása: a feltámadás nagy eseményének meghirdetése. A mi Urunk e földi világ viszonylatai fölé emelkedett dicsőséges feltámadása által. Nem feledkezik meg rólunk. Hív minket is, mint Pétert. Emberileg lévő nehézségek láttán a szédülés fogja el, akkor amikor leveszi szemét Uráról, de amikor felemeli hozzá, korholó szavára, akkor már meg van mentve. A mi célunk nem itt a földön keresendő, hanem ott van Jézusnál, túlhaladva e földi világot.

A napokban én is gyakran veszítettem szem elől az Urat, és ilyenkor bizony süllyedni kezdtem, mindaddig, amíg meg nem meghallottam a szavát és rá nem emeltem tekintetemet. Ő pedig felemelt, kiemelt emberi bizonytalanságokból. Átölelt és ide hozott hozzátok.