Keresztelés

keresztelesek.jpgA házastársak számára legnagyobb ajándék a gyermek, akit mi minden élet forrásának, Istennek köszönünk meg. Hitünk tanításából tudjuk, hogy Isten a keresztségben gyermekévé fogad bennünket, a mennyország örökösévé és a Szentlélek templomává tesz minket. A keresztség szentsége ún. beavató szentség, ami azt jelenti, hogy beiktatja a keresztség felvevőjét a természetfeletti életbe, és Krisztus Egyházának tagjává teszi. A többi szentség felvételének alapja is, mert nélküle más szentség nem vehető fel. A kisgyermekek a szülő kérésére és hitére lesznek megkeresztelve azzal a feltétellel, hogy vállalja gyermeke katolikus módon való nevelését. A felnőtteknél a saját hit és megtérés a keresztség indítéka. Felnőtt keresztelésre van lehetőség katekumenátus keretében.

 Ki kérheti a keresztelést?

A szülők kötelesek gondoskodni arról, hogy gyermekük részesüljön a keresztségben, ezért a születés után mielőbb forduljanak a plébánoshoz. MIndkét, de legalább az egyik szülőnek kell kérnie a gyermek számára a keresztséget. A szülők a keresztség kérésekor vállalják, hogy gyermekük vallásos neveléséről gondoskodni fognak. 7. életévüket betöltött gyermekek és felnőttek maguk is kérhetik a keresztséget, ha vállalják a megfelelő felkészülést.
Templomunkban a Szent László Plébániához tartozó településeken állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező szülők gyermekeit kereszteljük meg. 

Mindenki részesülhet a keresztségben, akinek a szülei vagy ő maga vállalják a katolikus nevelést és életet.

Ki lehet keresztszülő?

Keresztszülő csak az lehet, aki maga is meg van keresztelve katolikus módon, bérmálkozott, és vállalja keresztgyermeke katolikus nevelésének támogatását, és maga is vallásának elvárásai szerint él. A keresztszülő kötelessége azon fáradozni, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen. A keresztszülő feladata, hogy segítse a szülőket gyermekük vallásos nevelésében.

A keresztelendőnek csak egy keresztapja, vagy egy keresztanyja, vagy egy keresztapja és egy keresztanyja lehet. Az esetleges további személyek valamint protestáns keresztény csak mint keresztelési tanúk kerülhetnek feltüntetésre! Keresztszülő csak 16. életévét betöltött, katolikus, megbérmált, az oltáriszentséget már magához vett személy lehet, aki a keresztény hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Más plébániához tartozó személy kérjen saját plébániáján igazolást, hogy keresztszülő lehet.

A keresztelés helye és ideje.

A keresztelés a plébániatemplomban, ill. kérés esetén a plébániához tartozó további templomokban történhet előre megbeszélt időpontban (célszerűen szombaton vagy vasárnap alkalmas időben).

A keresztelőnek hivatalosan anyagi vonzata nincsen, de adományokat köszönettel elfogadunk.

Letölthető dokumentum: Jelentkezés keresztelőre