Temetői szabályzat

A SZENT LÁSZLÓ RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

 

Temetőszabályzata

 

1.§

Alapelvek

 

1.      A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti, nemzetiségi hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.

 

2.      A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában, az abban közreműködők és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel, kötelesek együttműködni.

 

3.      A temetés módja lehet egyházi és világi. A katolikus egyházi temetés a Katolikus Egyház hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával, a Szertartáskönyvben foglaltak alkalmazásával történhet.

 

2.§

A Szabályzat célja

 

1.      A jelen szabályzat alapvető célja a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint az Egyházi Törvénykönyv és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia e tárgykörben kiadott szabályzatai rendelkezéseinek figyelembevételével a temetkezési tevékenység zavartalanságának, az elhunytak illő és tisztességes eltemetésének, emlékük méltó megőrzésének és ápolásának biztosítása, a temető szent jellegének védelme, a temetőhasználat általános szabályainak, a temetőben végzett szolgáltatások, a kegyeletgyakorlás rendjének, az ezekkel összefüggő jogoknak és kötelezettségeknek a rögzítése.

 

3.§

A Szabályzat hatálya

 

1.      A Szabályzat területi hatálya MEZŐKÖVESD 3065 helyrajzi szám alatt felvett és természetben 3400 MEZŐKÖVESD, Bogácsi út 1. szám alatt található temetőre terjed ki.

 

2.      A Szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazokra a természetes vagy jogi személyekre, jogi személyiséggel nem, de önálló jogalanyisággal rendelkező nem természetes személyekre (jogi személyiség nélküli szervezetek), akik a helyi temetőkben temettetik el halottjukat vagy itt a sírokat látogatják, illetve akik itt egyházi vagy világi szertartást, illetve temetkezési szolgáltatást vesznek igénybe vagy ilyet nyújtanak, és akik egyéb munkát végeznek, illetve végeztetnek.

 

3.      A temetőszabályzat tárgyi hatálya minden olyan tárgyra, tevékenységre vagy szolgáltatásra kiterjed, amelyet a temetőben a temetési tevékenység, vagy egyéb munkavégzés során kell vagy lehet végezni, felhasználni, illetve alkalmazni.

 

4. §

A temető működése

 

1.      A temető tulajdonosa:

 

Mezőkövesdi Szent László Római Katolikus Egyházközség

székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 28.,

adószáma: 19910495-1-05.,

statisztikai számjele: 19910495919133105,

bankszámlaszáma: 11734107-20104539-00000000

telefon: 06-49/313-225

 

A temetési hely (sírhely) megváltásával, meghosszabbításával, síremlék állítási engedély kiadása, a sírhelyek nyilvántartása a temetőgondnokságon történik.

 

2.      Temetőgondnokság:

 

A tulajdonos a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a fenntartásra és üzemeltetésre kötött szerződéssel gazdálkodó szervezet útján gondoskodik.

 

A temető üzemeltetője:

 

a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Mezőkövesdi  VG Zrt., székhelye: 3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2., cégjegyzékszáma: Cg.05-10-000066, adószáma: 10750782-2-05.)

 

A temető üzemeltetője, a temető üzemeltetésére temetőgondnokságot tart fenn.

 

A temetőgondnokság székhelye: 3400 Mezőkövesd, Bogácsi út 1. szám

            

A temetőgondnokság ügyfélfogadási ideje: hétfő – péntek: 08.00 és 15.00 óra  között

          

Telefon: 06-49/412-875

 

A temetőgondnokság feladatai:

-          temetési hely (sírhely) kijelölése, temetéssel kapcsolatos ügyintézés,

-          nyilvántartó könyv és sírbolt könyv vezetése,

-          a temető rendjével és az egyes temetési helyekkel kapcsolatos információadás,

-          temetések összehangolása,

-          temető nyitásának, zárásának, (ez maradjon, függetlenül attól, hogy nincs kapu és kerítés) rendben tartásának megszervezése.

 

5.§

Temetési helyek (sírhelyek), rendelkezési jog

 

1.      A temető táblákra (parcellákra), a táblákon belül sorokra van osztva. A temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. Minden egyes temetési hely számmal van ellátva. A jogszabályokban előírt nyilvántartásokat a temetőgondnokság vezeti. A tulajdonos a temetési hely használati jogának megszerzése érdekében temetési hely megváltási díjat állapít meg. A megváltási díj arányban áll a temetési hely elhelyezkedésével, a temetés műszaki lehetőségéve (koporsós temetés hagyományosan, illetve sírboltba [kripta], urnás temetés), a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamával, azaz a használati idővel. A megállapított díjakat a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Indokolt esetben a tulajdonos a temetési hely díját elengedheti, illetve mérsékelheti. A gyermek sírok megváltási díja a teljes sírhely megváltási díjának a fele.

 

2.      A temetési hely felett az rendelkezik, aki a temetési helyet megváltotta. A fenntartó a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséről (sírhely megváltás) igazolást ad ki. A síremlék gondozása a jogosult feladata. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez a jogosult, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A temetési hely, illetve sírjel sem családtagok, sem idegenek között csere, adásvétel vagy bármely jogügylet tárgyát nem képezheti. A temetési hely megszüntethető a fenntartó és a jogosult kölcsönös megegyezésével.

 

3.      Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egy sírhely, kettős sírhely és sírbolt (kripta). A sírbolt (kripta) koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely. Sírbolt kizárólag a temető tulajdonosának engedélyével építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki.

 

4.      Sírhelyek méretei (járdával és felépítménnyel együtt értendő maximum méret):

-          egyszemélyes sírhely: 150x260 cm (szélesség x hossz);

-          kétszemélyes sírhely:  270x260 cm;

-          gyermek- és urnasírhely: 80x100 cm.

 

5.      A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 25 év, a sírbolté 50 év, urnafülke és urnasírhely esetében 10 év, urnasírbolt esetében 20 év.  Az előreváltott temetési hely megváltását temetéskor 25 évre kell kiegészíteni, a sírboltokét 50 évre, urnafülke és urnasírhely esetében 10 évre, urnasírbolt esetében 20 évre. A temetési helyre rátemetés akkor lehetséges, ha a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerül. A temetési hely feletti rendelkezési jog a fent megjelölt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a fent meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de koporsós sírhely és urnasírbolt esetében legalább 10 év, sírbolt esetében legalább 30 év, urnafülke és urnasírhely esetében legalább 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.

Egyházi személyek, illetőleg más jeles személyek sírhelye nem szüntethető meg.

A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megfizetett megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

A sírhely kiválasztása a temetőben történik, erről a temetőgondnok írásos feljegyzést készít, amelyet, a sírhelyet váltó személy magával hoz a plébániára. Erről azonosítható a kiválasztott sírhely.

A temető és a temetési hely megszüntethető, a Római Katolikus Egyházközség döntése alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt. A temető és a temetési hely megszüntetéséről a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint hirdetményt kell közzétenni.

Amennyiben a temetési hely újraváltása tekintetében intézkedés a hirdetmény hatására nem történik, a Római Katolikus Egyházközség a lejáratot követő év október 1-től november 15-ig a temetési helyet feltűnő módon megjelöli. A jelölő cédulán a Római Katolikus Plébánia, tájékoztatást ad arról, hogy a temetési hely használati ideje lejárt, és - december l-jei határidővel – intézkedésre szólítja fel az érintetteket.

Amennyiben a temetési helyre kitűzött felhívás ellenére sem történik intézkedés, úgy a temetési helyet bárki megválthatja, a sírjelet pedig a Római Katolikus Plébánia lebonthatja vagy értékesítheti ..

A sírjelről a lebontás vagy értékesítés előtt a Római Katolikus Plébánia fényképfelvételt készít. A műkő kivételével, az értékesebb anyagú (különösen gránit márvány) sírjel esetén szakértővel értékbecslést készíttet. A sírjel sorsáról a Római Katolikus Plébánia köteles nyilvántartást vezetni, és azt öt évig megőrizni. Ha a sírjel értékesítéséből a Római Katolikus Plébániának bevétele származik, akkor a bevételnek, az esetlegesen felmerült költségek levonása után, fennmaradó részét a fenti időn belül, a sírjel volt tulajdonosának, ha hitelt érdemlően igazolja jogosultságát és írásban kéri, visszafizeti.

Amennyiben a temetési helyre olyan személy szerez rendelkezési jogot, aki az ott lévő sírjelre nem tart igényt, köteles a saját költségén azt elszállíttatni, és egyidejűleg a megsemmisíttetéséről gondoskodni

A temetkezésre használt helyek magán- és jogi személyek között csere, adás-vétel, ajándék tárgyai nem lehetnek.

A temetőben alkalmazott sírhely megváltási és egyéb díjakat a temető tulajdonosa a Szent László Egyházközség határozza meg, a díjak mértékét a temetőszabályzat tartalmazza. (1. számú melléklet)

6.      Temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) létesíthető. A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. A sírjel feletti rendelkezési jog a temetési hellyel rendelkező személyt illeti meg.

 

7.      Meglévő síremlékeknél, a sorok közében, az egymás közötti távolság a mérvadó, amelyeket alább határoz meg a szabályzat.

A sírgödröt a sírhely mértani közepébe kell ásni. A síremlék sorok egymás közötti távolsága legalább 80 cm, illetve a sírhelyek egymás melletti távolsága legalább 50 cm (ebbe már beleértendő a 20 cm széles járda is). A síremlék magassága legfeljebb 160 cm lehet. Körülötte 20 cm széles járdát lehet készíteni, amely a talajszinttől maximum 10 cm-re állhat ki. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

 

8.      Biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítása érdekében a fenntartó a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívja. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni.

 Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

 

9.      Ha a temető, illetve temetőrész, parcella megtelik, a fenntartó azt a jogszabályi előírások szerint lezárhatja, illetve megszüntetheti.

 

  1. A sír vagy sírbolt felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése szerint illetékes járási népegészségügyi intézet (neve: Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, címe: 3400 Mezőkövesd, Morvay J. u. 1.) engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása. A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további legfeljebb egy elhalt vagy a szabályzatban rögzített számú 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Rátemetés esetén - a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével - biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni. Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

 

6.§

Temetői munkák

 

1.        A temetőben csak engedéllyel lehet síremléket felállítani, felújítani, az elhunytak névtábláját átcserélni, kijavítani, sírkeretezést elkezdeni, és bármilyen más munkát megkezdeni. Az engedélyezés során be kell jelenteni a munkálatokat végző személy, szervezet nevét, címét, a munkavégzés idejét, várható időtartamát. Az engedély beszerezhető a temetőgondnokságon hivatalos időben, a munkák megkezdése előtt legalább 3 munkanappal. A munkálatokkal kapcsolatban a jelen szabályzat 1. mellékletében megjelölt díja(ka)t kell fizetni.

 

2.        A munkálatok kapcsán vagy azokkal összefüggésben keletkezett (bontási és egyéb) anyagot, hulladékot, régi síremléket a munka elvégzésétől számított 8 napon belül el kell szállítani. Az ilyen anyag, hulladék a temető területén és közvetlen környezetében, illetőleg a temetői hulladéktárolókban történő elhelyezése tilos. Ezen előírás megszegésével okozott költségért és kárért a sírhely tulajdonosa és a munkát végző személy, szervezet egyetemlegesen felelős. A bontott anyagok, illetőleg hulladék helytelen tárolása esetén a temetőgondnokság a tulajdonost felszólíthatja a szabályok betartására, szükség esetén feljelentést tehet az önkormányzat jegyzőjénél.

 

3.        Az engedély nélkül megkezdett, illetőleg a fentiek megszegésével végzett munkálatok folytatását a temetőgondnokság leállíthatja.

 

7.§

A temető nyitvatartása, működési rendje

 

1.      A temető nyitvatartása: A temető az év minden napján látogatható. Nyitvatartási idő nyári időszakban (04.01-től 11.01-ig) 07.00 és 21.00. óra között, téli időszakban (11.01-től 03.31-ig) 08.00 és 16.00. óra között van. A temetőbe gépkocsival a nyitvatartási időn belül díjtalanul lehet behajtani.

 

2.      Akik római katolikus szertartás szerint szeretnék halottjukat eltemetni, ezen szándékukat a plébánián jelezzék. Síremlék elkészültével sírszentelés ugyanitt kérhető.

 

3.      A temetőben a Római Katolikus Egyház szertartása mellett, saját szertartásuk szerint temethetik el halottaikat a bevett egyházak, végezhető továbbá polgári szertartás is (társadalmi temetés). Ezen temetések időpontjáról, illetve feltételeiről a temetőgondnokságon kell egyeztetni.

 

4.      A temetőben köztemetés a tulajdonos és az Önkormányzat között létrejött megállapodás szerint végezhető.

 

5.      Az üzemeltető a temetői munkálatokhoz kapcsolódóan, a tevékenységüket üzletszerűen végző személyek és szervezetek felé – a tulajdonos által megállapított - az 1. számú mellékletben meghatározott fenntartási díjat számolja fel.

 

6.      A tulajdonos és üzemeltető az üzleti tevékenységet végző személyek és szervezetek között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz.

 

7.      A temető tulajdonosa a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, az elhunytnak - erre a célra rendszeresített szállító járművön történő – szállításával, a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására kötelezővé teszi az Üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételét (üzemeltető által biztosított szolgáltatások).

 

8.      Temetői szolgáltatás csak munkanapokon végezhető. A munkát végzők a kegyeleti helyhez illő öltözetben dolgozhatnak. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang- vagy egyéb hatással a szertartást zavarni tilos.

 

9.      A temető területén mindenki köteles a hely méltóságának megfelelően viselkedni.

 

10.  Tilos a temetőben a kegyeleti jog gyakorlását zavaró módon kerékpározni, segédmotoros kerékpárral, gépjárművel és egyéb közlekedési eszközzel közlekedni. A temetőbe állatot és a kegyeleti jog gyakorlását sértő vagy zavaró tárgyat, eszközt bevinni tilos.   

 

11.  A temetőben lévő sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, növényeket, táblákat rongálni tilos. Virágokat a sírokról elvinni vagy a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos!

 

12.  A temetőben lévő kutakat a hozzátartozók rendeltetésszerűen díjtalanul használhatják.

 

13.  A sírok díszítéséről és gondozásáról a hozzátartozók kötelesek gondoskodni. Az elszáradt virágokat és a szemetet csak a szeméttárolóban szabad elhelyezni. A szeméttárolók rendszeres ürítéséről a fenntartó gondoskodik. Az egyházi személyek sírjainak, illetve más jeles személyek temetési helyeinek gondozásáról a fenntartó gondoskodik.

 

14.  A sírok mellett padokat elhelyezni csak a fenntartó engedélyével szabad. A padok nem zavarhatják a temetőben való közlekedést.

 

15.  A sírokra fát ültetni tilos. Fák ültetéséről a fenntartó gondoskodik.

 

16.  A temetőben csak környezetbarát termékeket szabad felhasználni. Csak olyan koporsó, illetve kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott esetben és módon szabad.

 

17.  A temető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése.

 

18.  A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében nem terheli őrzési, illetve kártérítési felelősség sem a tulajdonost, sem pedig az üzemeltetőt.[1]

 

 

 

 

8.§

Záró rendelkezések

 

1.       A jelen 2015. év augusztus hó 31. napján jóváhagyott szabályzatot és annak módosításait a Szent László Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta.[2]

2.       A jelen szabályzat és módosításai a kihirdetéssel és a temetőben való kifüggesztéssel, az Egri Főegyházmegye jóváhagyásával lép hatályba.[3]

 

3.       A temető működésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntésében jelen szabályzat, annak mellékletei, valamint a 2.§ 1. pontjában megjelölt egyházi és állami jogszabályok, rendelkezések és előírások az irányadók.

 

 

 

Mezőkövesd, 2016. év ………………… hó  ……. napján

 

 

 

 

                                  Mezőkövesdi Szent László Római Katolikus Egyházközség

                                                                             dr. Medvegy János

                                                                                      plébános

 

 

 

 

 [1] módosítva: 2016. év ………………. hó ……. napjával

[2] módosítva: 2016. év ………………. hó ……. napjával

[3] módosítva: 2016. év ………………. hó ……. napjával